Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.seniorfitness.sk.  Účelom týchto Všeobecných obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

a/ Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.seniorfitness.sk je HEBI VITAL s.r.o., Pravenec 456, 972 16 Pravenec, IČO: 47749067; IČ DPH: SK2024082918; Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka číslo 30487/R.

b/ Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

c/ E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

d/ Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

e/ Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

f/ Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie. 

 

 

2. CENA

      Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH.

Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

 

3. OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

Nakupovanie je možné z akéhokoľvek miesta s prístupom do siete internet pomocou nákupného košíka.

a/ Objednanie tovaru je podmienené registráciou kupujúceho. Heslo a meno, ktorým sa prihlasuje do systému predávajúceho, je známe len kupujúcemu. V prípade jeho straty predávajúci na požiadanie kupujúceho nastaví nové heslo, ktoré kupujúci neskôr zmení podľa svojho uváženia.

b/ Objednávky uskutočnené formou e-shopu potvrdí predávajúci písomne spätným e-mailom. Automatický e-mail, vytvorený systémom po vytvorení objednávky, nie je považovaný za potvrdenie podľa predchádzajúcej vety. 

c/ Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu v požadovanej výške.

d/ Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva záväznou.

e/ Predávajúci sa zaväzuje, že svojim odberateľom bude dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.

f/ Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len "objednávka").

Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o:

- názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy

- cene tovaru a forme platby a dopravy

- potrebné údaje o kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný

4. POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

- druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky

- tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

- spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka

Predávajúci nezodpovedá za:

- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštovou službou alebo kuriérom

- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

- za poškodenie zásielky zavinené poštovou službou alebo kuriérom

 

5. POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci sa zaväzuje:

- objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu

- zaplatiť za tovar a služby kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

6.a) STORNO OBJEDNÁVKY zo strany kupujúceho

a/ Objednávku je možné stornovať bez sankcie do 24 hodín od akceptovania objednávky bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa. Stornovanie objednávky je možné uskutočniť s uvedením všetkých údajov z objednávky e-mailom na adrese: hebivital@hebivital.sk alebo na telefónnych číslach  +421 948 185 340 alebo +421 948 185 405.

6.b) STORNO OBJEDNÁVKY zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, že objednávku nebolo možné záväzne overiť (chybne uvedené telefónne číslo, kupujúci je nedostupný, neodpovedá na e-maily, ...). Ďalej v prípade, že sa objednaný tovar už nevyrába, nedodáva. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil kúpnu cenu, suma mu bude bez prieťahov vrátená späť na jeho účet alebo poštovú adresu.

7. PRÁVO SPOTREBITEĽA VRÁTIŤ TOVAR BEZ UDANIA DÔVODU A POUČENIE SPOTREBITEĽA

a/ Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.

b/ Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy (formulár stiahnete... TU) osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.). Odporúča sa kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.

c/ Vrátený tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.

d/ Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

e/ Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 

f/ Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. 

g/ Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

8. ZÁRUKA A REKLAMÁCIA

1.    Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho. 
2.    V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle §  151a a nasl. Občianskeho zákonníka.
3.    Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

b/ Pri uplatnení reklamácie je potrebné poslať tovar na adresu spoločnosti HEBI VITAL s. r. o., priložiť písomné oznámenie o reklamácii, základné údaje o odberateľovi, telefón, názov a kód výrobku, dátum zakúpenia tovaru, číslo faktúry, popis reklamovanej závady s podrobným popisom, prípadne zaslaním fotografie na e-mail predávajúceho: hebivital@hebivital.sk. Na základe tohto písomného oznámenia sa s kupujúcim spojí príslušný pracovník predávajúceho a dohodne sa s predávajúcim na ďalšom postupe.

c/ Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

1.    Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady. 
2.    Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
       a.    k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
       b.    nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
       c.    používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, 
       d.    zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, 
       e.    poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, 
       f.    používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. 
3.    Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome. 
4.    Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať. 
5.    Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár (siahnite ...TU) spolu s dokladom o kúpe. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu). 
6.    Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne. 
7.    Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový. 
8.    Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
a.    pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby, 
b.    pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
c.    reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. 
Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.

Kontakt pre riešenie reklamácií: hebivital@hebivital.sk alebo na telefónnom čísle +421 948 185 340 alebo +421 948 185 405.

 

9. PLATOBNÉ PODMIENKY

V internetovom obchode  www.seniorfitness.sk  sú všetky ceny konečné vrátane 20% DPH. Kupujúci má možnosť  uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

a/ Dobierka – úhradu  za tovar zaplatíte kuriérovi alebo na prevádzke poštovej služby pri prebratí tovaru

b/ Bankový prevod (Zálohová faktúra) – na základe vzájomnej dohody bude kupujúcemu zaslaná zálohová faktúra a tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na účet spoločnosti HEBI VITAL s. r. o..

c/ Bankový prevod (Faktúra) – na tento spôsob platby však kupujúci nemá právny nárok a záleží len na predávajúcom či poskytne tento spôsob úhrady. Po prijatí objednávky kupujúcemu bude zaslaná s objednaným tovarom faktúra spolu s uvedeným číslom účtu a variabilným symbolom. Za tovar zaplatíte v termíne splatnosti na faktúre na bankový účet predávajúceho, vedeného v Československej obchodnej banke, a. s., IBAN: SK26 7500 0000 0040 1995 4670.

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry môže predávajúci účtovať zmluvnú pokutu v zmysle Obchodného alebo Občianskeho zákonníka za každý deň omeškania 0,05% z celkovej sumy faktúry.

d/ Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené Dopravných a platobných podmienkach, ktoré sú zverejnené v e-shope v informáciách pre zákazníka.

e/ Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
       a. zľavu z ceny za registráciu do e-shopu
       b. zľavu za opakovaný nákup
       c. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu

f/ Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

 

10. DODACIE PODMIENKY

a/ Predávajúci je viazaný objednávkou v lehote 30 dní od jej vytvorenia. V prípade, že ide o tovar s dlhšou výrobnou dobou, bude o tom kupujúci informovaný hneď po odoslaní záväznej objednávky.

b/ Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Tovar, ktorý je v sklade predávajúceho bude podľa možností zaslaný v čo najkratšom čase. Zákazník, ktorý si zvolí dopravu kuriérskou službou, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke.

c/ Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je v sklade predávajúceho, predávajúci informuje o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

d/ Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.

e/ Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

f/ Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
    1. kuriérskej spoločnosti
    2. osobne na zvolenej adresu v objednávke

g/ Náklady na dopravu tovaru rozlišuje predávajúci podľa rozmerov a váhy zásielky. V prípade nadrozmerného tovaru bude predávajúci informovať kupujúceho o individuálnej sadzbe poštovných poplatkov alebo dopravných výdajov.

h/ Pri kúpe tovaru, ktorý vyžaduje montáž, bude kupujúci informovaný o predpokladanej dĺžke montáže. Táto informácia nie je záväzná, spĺňa len informatívny charakter.

h/ Pri dodávke objednaného tovaru Slovenskou poštou alebo kuriérskou spoločnosťou je potrebné tovar poriadne prekontrolovať či nie je poškodený. V prípade zistenia akéhokoľvek poškodenia je potrebné tovar reklamovať do 24 hod. od dodania na pobočke Slovenskej pošty, ktorá Vám tovar dodala (za prepravu tovaru zodpovedá Slovenská pošta). V prípade, že Vám zásielku doručila kuriérska spoločnosť, je potrebné hneď pri preberaní spísať reklamáciu s prepravcom a ponechať si kópiu reklamácie. Je potrebné oznámiť vzniknutú udalosť našej spoločnosti, inak považujeme zásielku za doručenú bezchybne.

11. POPLATKY ZA PREPRAVU, BALNÉ

a/ Poplatky spojené s prepravou kuriérskou spoločnosťou alebo Slovenskou poštou budú účtované podľa sadzobníka uvedeného v Dopravných a platobných podmienkach uvedeného v informáciách pre zákazníka v e-shope.

b/ Pri tovare, ktorý vyžaduje osobné dodanie a prípadnú montáž, budú účtované individuálne dopravné náklady. Predávajúci písomne alebo telefonicky oboznámi kupujúceho s výškou účtovaných nákladov. Kupujúci písomnou formou vyjadrí súhlas s individuálnymi nákladmi. 

c/ Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom)  postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

d/ Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

12. PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

a/ Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za dodávku.

b/ Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, má predávajúci právo v prípade uplatnenia reklamácie vybaviť až v momente jeho úplného zaplatenia.

13. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri objednávaní bude kupujúci požiadaný o poskytnutie osobných platných identifikačných údajov (meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo, mailová adresa a v prípade právnických osôb aj IČO, DIČ). Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru dopravcom. V prípade registrovaného kupujúceho môže zmenu osobných údajov vykonať sám kupujúci vo svojom účte, pokiaľ kupujúci nie je registrovaný, zmenu môže spraviť zaslaním žiadosti o zmenu osobných údajov na hebivital@hebivital.sk. Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením nesprávnych, alebo neúplných údajov.

a/ Spoločnosť HEBI VITAL s. r. o., prevádzkovateľ obchodu www.seniorfitness.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

b/ Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

c/ Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne čísla, e-mailová adresa. Poskytnuté osobné údaje kupujúceho sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky.

d/ Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.

e/ Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu. Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A zo strany prevádzkovateľa poskytnuté osobné údaje už nebudú používané na marketingové účely.

f/ Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope s registráciou vo vernostnom programe súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav. Osobné údaje pre vernostný program v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A zo strany prevádzkovateľa poskytnuté osobné údaje už nebudú používané vo vernostnom programe. 

 

14. NÁHRADA ŠKODY PRI NEPREVZATÍ TOVARU

1.    Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. 
2.    Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. 
3.    Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti. 

 

15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

a/ Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny Všeobecných obchodných podmienok alebo Reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých Všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

b/ Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok sú Reklamačné podmienky a Dopravné a platobné podmienky.

c/ Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal Všeobecné obchodné podmienky ako aj Reklamačné podmienky.

d/ Tieto Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako aj sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

e/ Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. júla 2014.

 

V Pravenci 1. februára 2016